Bilgi Ağacı Kuramı (Dizgesi): ToK (*) (Mustafa Özcan, 3 Ağustos 2019)

Bilgi Ağacı Kuramı (Dizgesi): ToK (*)
Bu çalışma Gregg Henrigues tarafından 2003’te psikolojinin ilk olarak tek çatı altında birleştirilmesi girişimi mahiyeti ile ortaya atılmış kuramsal bir yaklaşım çerçevesi olarak oluşturulmuştur.

2003’ten sonra devam eden geliştirmelerle söz konusu epistemik girişim, 13,8 yıllık kozmik evrimi en son aşamada fiziko-biyo-psişik karmaşık bilimsel-bilgisel temeldeki “etolojik-psikolojik-enformatik” bir bakış ile akış-içinde-olan-bütünsel-sistemik bir çerçeveye oturtmayı amaçlamaktadır (**).  

Ayrıca karmaşıklığın en derinindeki dört temel boyutun kaynağı olan madde, yaşam, zihin ve kültür konu alanları içinse, sözü edilen sistemik-bilimsel bağlamda bütünsel (holistik) bir yaklaşım çerçevesi sunması ile de kuram öte yandan bu yönüyle tüm bilim alanlarını entegrasyonunu hedefleyen trans-disiplinli bir çalışma olarak görülmelidir.    
Yani diğer deyişle bu çalışma, çözümlenmesi için yola konulan söz konusu bilimsel bulmaca parçalarını aralarında türdeş farklılıklar olmasına karşın kuantum mekaniğinden sosyolojik süreçlere dek gelen olgusal bir gerçekliğin akışı içindeki aşamalar olarak benimseyip bunları tutarlı bir bütün olması için eşleştirdiğinden epistemikde dille birleşik bilgi kuramı diye nitelendirilebilir.  

ToK‘ın için, dört nesne sınıfının (maddi nesneler (eşyalar), canlı nesneler (organizmalar), bilinçli organizmalar (hayvanlar) ve kültür inşa edicilerin (insanların)) davranışına karşılık gelip zaman içinde artan dört temel karmaşıklık boyutundan (madde, yaşam, bilinç ve kültür) oluşan süreçsel bilgi akışı konusunda görsel-uzaysalbir betimlemedir de diyebiliriz(***).

Bu dört betimlemeden kaynak alıp oluşan dört ana bilim alanı ise Gregg Henriguestarafından fiziksel bilimler, biyoloji, psikoloji ve sosyal bilimler olarak belirtilmektedir.
ToK’ın önemi, 13,8 milyar yıllık kozmik evrim sürecinde diyalektik nicel-nitel akışla ortaya çıkan dört nesne sınıfının içsel olarak nicel artışspiralik gelişim aşamaları (dekoheranslar (eş-evresizlikler)) arasındaki nitel dönüşüm için gereken geçişlerdeki eşiklerin her birinde olması gereken sıçramayla bütünselliği sağlayan kuvvetler için ayrıca dört ara yüz kuramı önermesindedir.
Bunların üçü önceden önerilmiş bilinen, biriyse yazar tarafından ortaya atılmış olan bir kuramdır.

Gregg Henrigues bu kuramları şöyle sıralamaktadır: Kuantum gravite, evrimsel sentez, davranışsal yatırım kuramı ve gerekçeleme varsayımı (****).

ToK’ın kozmik akışta bütünsellik sağlayan odak düşüncesindeyse evrenin evrimsel sürecinde gelişen karmaşıklık spiralleri arası süpervenyal(zuhuri, belirimsel, stigmerjik) tarzda bütünleştirici ilişkisel bir içselliğin bulunması fikridir.

Yazar tarafından ortaya atılan davranışsal yatırım kuramı genel hatları ile etoloji, psikoloji ve bilişim bilimlerinde merkezi bir role sahip olan sinirsel ağlar konusunun ortaklaştırılması sonucunda biyolojive psikoloji arasındaki eşikte geçiş sıçramasını sağlayan kuvvet için gerekeli olan bir kuram olarak işlev görmektedir.

Akışın en sonunda kültürü inşa eden sosyal bilimler sonrasında oluştuğu ön görülen son aşamadaki bütünsel yapı olarak belirtilen bilimin kurumsallaşmış hali şeklinde yazar tarafından belirtilen evrede ise bilimlerin birliği olan holistik bilim ortaya çıkacaktır. Bu ise holistik bilimin dip dalgası şeklinde gelişine yönelik diğer bir haberci olmaktadır.

Mustafa Özcan (3 Ağustos 2019)
______________________
(*)Tree of Knowledge System

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.