Yöntem Açınımları

Erdoğan Merdemert 05 Şubat 2012
KURGUL YÖNTEM

Kurgul Yöntemin amacı gerçekliğin eksiksizliğini kabul edebilmek,

tanıtlamanın öznellikten uzak koşutsuzluğunu başarabilmek,
kavramın kendi öz devinimini uygulamak, insan usunun arı yapısını
bu yönde kullanmanın zorluğunu yenmektir. Öznel önyargı, yöntemi
çürütmenin temeldeki metodu olduğundan onun başarısı nesnelliğin
anlaşılmasını da eşit ölçüde zayıflatır, birşeyi anlamak onu öznel
önyargı sistemi yoluyla elde etme isteğinin sonucu olmamalıdır eğer
öyle olursa bunun zaten kendiliğinden işliyor olmasının tuzağına
düşülmüş olur. Herhangi bir şey üzerine düşünmeden de devam
etmek mümkündür ama bir şey üzerine düşünmek bile tek başına
gerçekliğe yakınlaşmaya yetmez. Usun arı yapısının değeri onu
kullanabilme olanağının var olduğunu bilmekten geçer ve bu insana
özgü dolaysız etkinlik alanının şartlanması içgüdüsel olgular
tarafından olur. Arı usu bulandıran toplumsal yapıların da katkısı ile
durum daha da karmaşıklaşır.
Eksiksiz doğrulukta ve kusursuz mantık yapısında bir yöntem
oluşturmak sosyal yaşam alanında mümkün olmaz, teknolojik düzeyde
ise böyle bir varsayım, kullanım ömrü süresinde hiç arıza yapmayacak
olan karmaşık makineler inşaa etmek anlamına gelir. Örnek olarak
binlerce parçası bulunan gelişmiş bir yolcu uçağının yöntemsel açıdan
kusursuz çalışması mümkündür ama henüz arıza yapmayacak düzeye
dek garanti edilmemiştir, buradaki sorun yöntem sorunu değil parçaların
mukavemet sorunudur. O zaman yöntemin teknik alanlarda büyük ölçüde
başarısı vardır ve ilk paragraftaki öznel andırımlar tarafından
etkilenemezler ve burada açığa çıkan şey teknolojik yapılarda nesnelliğin
katı vurgusu ve yöntemsel uygulamanın başarısıdır. Ölçme tekniği,
dayanıklı malzeme seçimi, standart oluşturma, uygulama tekniği ve
geridönüş doğrulamaları sayesinde matematikdeki irrasyonel sayıların
varlığına rağmen kusursuz bir makine ortaya koyulabilir.
Bu yöntemsel başarı tin tarafından gerçekleştirildiği halde tinin kendisinde
başarılı olmaz çünkü sosyal yaşamın doğruları böyle katı nesnelliklere
ulaşamazlar, onlar hep göreli olduklarından önce o “göre” oldukları şeyin
sabitliği gerekir ki, aynı paradigmalar gibi onların da bir nesnel dolaysızlıkları
yoktur. Daha açıkolarak ifade etmek gerekirse sosyal alanda kullanılacak
bir mihenk taşı bulmakasla mümkün değildir çünkü o hep başkalaşmaya
mahkümdur ve burada birsabite’nin varlığı doğal düşünceye bile gelmez.
Tinin böyle kaygan bir alan olmasının anlamı vardır, bu anlam nedeniyle tin,
yöntemsel açıdan başarısız gibi gözükür çünkü o dünyadadır ve şimdi onun
için kurgul yöntem olan bu olgusallık, tinsel var oluşun zeminidir. Arı us,
tindir ki onun doğa üzerinden saltık olma hedefi vardır, doğada bulunur
sonludur, idealdir (düşünseldir), çelişki taşır, belirlidir, bir o kadar da
dolaysız olmaya hedeflidir, kurgul yöntemin bilimi sayesinde varlık taşır
ona ait sözde varoluşlar (fenomenolojideki fırlatılan var oluş tarzı) bulanık
ve sisli var oluşlardırasıl mesele bu sis perdesini kaldırmanın yöntemini
uygulayabilmektir ve gerçekyöntem de budur. Böyle bir tinsel gelişimin
var olmadığını, onun raslantısal bile olmayacak kadar bir gerçeklik
taşımadığını öne sürmek mümkündür, bunun bir yönelinen nesne
eksikliğinden ve ona ait iç daralmasından kaynaklandığı ve sadece
bunun bir “varlık” olduğu kabul edilebilir. Bu inanış kendisi gibi yöntemi
de yadsır, herşeyi atar, herşeyi değersizleştirilir, usa gereksinim duymaz,
belirtik veya örtük oluşu fark etmez, o bir “şey” yönteme gerek olmadan
yaşanır ve biter.

Ama bu ikincisi, yadsıdığı tini psikanaliz açısından yok saymaz, onun ruhsal

varlığını her nasılsa yakın geçmişinden gelen bir sürü hastalık olarak kabul
eder ve Transferans analisti kendi iç çatışmalarından kurtulup buna uygun
yöntemi arar. Bu alana ait yöntemin başarısı için ayrıca söz söylemeye gerek
yoktur ve tedavinin sonuç vermesi analistin kendi geçmişinin ruhsal açıdan
kusursuz ve pürüzsüz olması şartına bağlıdır. Öyle ise başlayan ve devam
eden hayatlar için ön kabuller vardır ama biten hayatlar için hiçbir şeye ihtiyaç
yoktur. Tinsel var oluşun kurgul yöntemi tam burada devreye girmeli,
kendisini açmalı ve sonsuzluğu kendi kurallarında saltık idea olarak
yakalamalıdır.

5 Şubat 2012
Erdoğan Merdemert

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.